§ 1.

 Stk. 1  Foreningens navn er:

                     TRUNDHOLM LOKALHISTORISKE FORENING

                                   Stiftet 20. marts 1985

 Stk. 2  Foreningens hjemsted er: Odsherred kommune.

                                                                     ******

§ 2.  Foreningens formål og medlemskab.

Stk. 1   Foreningens formål er: at udbrede kendskabet til den forhenværende Trundholm kommunes historie (Asmindrup, Egebjerg, Højby, Odden og Vig sogne) gennem afholdelse af arrangementer og andre egnede aktiviteter. 

Stk. 2   Indsamle lokalhistorisk materiale i form af trykt materiale, arkivalier, billeder m.v., til belysning af den forhenværende Trundholm kommunes historie i samarbejde med Odsherred Lokalarkiv. 

Stk. 3   Det indsamlede materiale afleveres til Odsherred Lokalarkiv. 

Stk. 4   Materiale der ikke kan indgå i det lokalhistoriske arkiv afleveres til andre samlinger efter aftale mellem foreningen og det lokalhistoriske arkiv. 

Stk. 5   Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, endvidere foreninger, organisationer m.v., dog kun med en stemme pr. medlem. 

Stk. 6   Foreningen er medlem af ” Dansk Lokalhistorisk Forening”. 

                                                                     ******  

§ 3 Bestyrelsen 

Stk. 1   Foreningen ledes af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år.  

Stk. 2   Genvalg kan finde sted.  

Stk. 3   Bestyrelsen konstitueres på 1. møde efter generalforsamlingen, senest 14 dage efter. 

Stk. 4   Der skal føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

Stk. 7   En repræsentant fra Odsherred Lokalarkiv kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

                                                                       ******

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, bortset fra bestemmelserne i § 8 stk. 1 og i § 9 stk. 1 og 2.

Stk. 2   Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt 1 medlem fremsætter begæring herom. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personlig fremmøde og gyldigt medlemskab.

Stk. 3   Ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Indkommende forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg:

          a.  Til bestyrelsen vælges, på lige år 4 medlemmer og på ulige år 3 medlemmer

          b.  2 bestyrelsessuppleanter.

          c.  Bilagskontrollanter vælges for 2 år, en lige år og en i ulige år

          d. 1 Suppleant for bilagskontrollant hvert år.

7. Eventuelt.

Stk. 4   Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel,til afholdelse inden udgangen af marts måned. Indkaldelsensker ved annoncering i den lokale presse og på foreningens hjemmeside www.trundholmlokalhistoriske.dk med angivelse af dagsorden.

Stk. 5   Forslag, der af Foreningens medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen, senest 7 dage før.

                                                                     ******

§ 5  Ekstraordinær generalforsamling

 Stk. 1   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden.

Stk. 2   Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 20 dage efter at der er fremsat anmodning herom.

Stk. 3   Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og med henvendelse til medlemmerne gennem lokal presse og foreningens hjemmeside www.trundholmlokalhistoriske.dk med angivelse af motiveret dagsorden.

                                                                      ******

§ 6 Regnskab og revision.

Stk. 1   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

Stk. 2   Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af 2 uden  for bestyrelsen valgte revisorer.

Stk. 3   I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer.

Stk. 4   Foreningens formue anbringes i anerkendte pengeinstitutter og bør så vidt mulig være rentebærende.

Stk. 5   Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser over for foreningen udover   kontingentet.

                                                                      ******

§ 7 Arbejdsgrupper.

Stk. 1   Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper til gennemførelse afforeningens opgaver efter behov.

Stk. 2   Arbejdsgruppernes arbejdsplaner godkendes af bestyrelsen og de rapporterer løbende til bestyrelsen. 

                                                                     ******

§ 8  Vedtægtsændringer.

Stk. 1   Ændring af vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling med almindelig stemmeflertal, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2   Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles skriftligt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

                                                                      ******

§ 9 Opløsning. 

Stk. 1   Til foreningens opløsning kræves vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Stk. 2   Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 40 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med almindelig stemmeflertal.

Stk. 3   I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue og øvrige ejendele kulturelle formål i lokalområdet, efter generalforsamlingens anvisning.

 

                                                                     ******

                                       Således vedtaget ......... Den 25. marts 1987 

                                       Revideret: ................. Den 15. marts 2007 

                                       Revideret: ................. Den 26. marts 2009 

                                       Revideret: ................. Den 19. marts 2014

                                      Revideret: .................. Den 16. marts 2016